หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
นางอำนวย ดวงจินดา
นายกอบต.บ่อกรุ
วิสัยทัศน์
'' ชุมชนอบอุ่น มีส่วนร่วม
พัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจก้าวไกล
ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชนที่ดีและเจริญก้าวหน้า ''
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
ประเพณียกธง
ประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ของตำบล
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบล
นางสาวปราณี อ้นสุขแสง
ปลัดอบต.บ่อกรุ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
1
2
3
4
5
   
  

วัดบ่อกรุ
โรงเรียนบ้านลาด
 
เจ้าพนักงานธุรการ (30 ต.ค. 2562)    อ่าน 1117  ตอบ 3  
รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการศึกษาใหมคับ (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 984  ตอบ 1  

 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อกรุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  บริการประชาชน

 
อบต.วังคัน หัวหน้าคลังไม่ทำงาน (15 พ.ย. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.บ่อกรุ เจ้าพนักงานธุรการ (30 ต.ค. 2562)    อ่าน 1117  ตอบ 3
ทต.วังน้ำซับ รบกวนสอบถามเรื่องโทรศัพท์ (29 ต.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 2
ทต.วังน้ำซับ เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1488  ตอบ 1
อบต.วังคัน เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 3242  ตอบ 1
อบต.องค์พระ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 659  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1421  ตอบ 3
ทต.เจดีย์ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (29 ส.ค. 2562)    อ่าน 1190  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1975  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง งบประมาณประจำปี 2560 (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1800  ตอบ 2
 
เริ่มนับ วันที่ 10 พ.ค. 2554
 
...เว็บไซต์ อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุเรื่องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนโดยการล [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนโดยการลงลงหิน [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 
 
 
สพ0023.1/ว3002 การรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3001 การรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22587 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22576 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22598 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22579 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 22498 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว22517 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 15 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 22510 การติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22477 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 15 พ.ย. 2562 ]     
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
ผ้าทอพื้นเมือง
 
 
 
อบต.บ้านช้าง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บภาษี 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านช้าง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการปรับปรุงระบบ [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านช้าง กิจกรรมจิตอาสา ตำบลบ้านช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านช้าง โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศ [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านช้าง โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุล [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านช้าง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านช้าง โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกัน [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม ประเพณีลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ 6 บริเวณ อบต.พิหารแดง [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
     
 
                 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 08-1192-1929
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐ โทร : ๐๓๕-๕๗๕-๘๒๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
จำนวนผู้เข้าชม 2,045,163 เริ่มนับ 10 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10